Dnes je pátek 19. dubna 2019  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Projekt "Svět očima dětí" Český Krumlov 2004
(Tisková zpráva vydána: 07:36 21.09.2004, ICM Č.Krumlov)

CPDM,o.p.s
Český Krumlov

Centrum pro pomoc dětem a mládeži
obecně prospěšná společnost
Český Krumlov.


Volnočasový výtvarný projekt pro děti a mládež

SVĚT OČIMA DĚTÍ


Český Krumlov 2004Informace o projektu a jeho částech
Propozice
Účastnické přihlášky


Projekt je realizován za finanční podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Jihočeského kraje
Města Český Krumlov


Centrum pro pomoc dětem a mládeži. o.p.s. Český Krumlov si Vás dovoluji pozvat k aktivní účasti na II. ročníku soutěžního volnočasového výtvarného projektu


„SVĚT OČIMA DĚTÍ",který bude v Českém Krumlově ve třech částech probíhat v období od září do prosince letošního roku.

I.Východiska a cíle projektu
Projekt vychází z tradičních dřívějších i současných aktivit, které Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v Českém Krumlově od roku 1998 realizovalo a realizuje v oblasti integrujících dlouhodobých výchovně vzdělávacích (především kulturně zaměřených) projektů pro děti a mládež.

Zároveň projekt v letošním roce více reflektuje preference zájmů mladých účastníků vyjádřených v průběhu obdobných aktivit realizovaných v minulosti a akcentuje zejména:

a)cílené systematičtější rozšiřování nabídky aktivních integrovaných kulturně zaměřených výchovně vzdělávacích programů pro děti a mládež

b)rozšiřování možností pro neformální vzdělávání a výchovu prostřednictvím zážitkových forem a osobními vlastními aktivitami účastníků v rámci projektu s důrazem na aspekt prohlubování sociálních i manuálních dovedností účastníků

c)důraz na realizaci aktivit tak, aby byly určeny všem zájemcům (účastníkům) z řad „neorganizovaných dětí a mládeže“ bez jakéhokoliv omezení s prioritním cílem integrace dětí a mládeže ze znevýhodněného sociálního prostředí

Hlavním cílem celého projektu „Svět očima dětí“ je přiblížit výtvarnou práci s různými materiály a různými technikami co možná nejširšímu okruhu dětí a mládeže běžné i znevýhodněné populace a jejím prostřednictvím motivovat zúčastněné děti a mládež (a zprostředkovaně také další jejich vrstevníky) k jedné z vhodných forem možností trávení volného času.
Mezi priority patří zprostředkování této činnosti i dětem a mládeži ze sociálně slabšího prostředí a dětem a mládeži, které vyžadují zvláštní školní a výchovnou péči (především děti ze ZVŠ, DD apod.).
Rozvoj dětí a jejich možný následný zájem o výtvarnou činnost je do budoucna evidentním přínosem nejen pro děti samotné, ale i pro okolní veřejnost.

Dalšími sledovanými efekty a přínosy projektu jsou: :
- rozvoj manuální (výtvarné, řemeslné) zručnosti účastníků
- posilování tvůrčí invence účastníků
- vytváření prostoru pro sociální učení
- vytváření platformy pro soutěžení a pozitivní vnímání pocitu úspěchu z práce

II.Přehled jednotlivých části projektu
1. Podprojekt „Děti a sochy“
Místo konání: Český Krumlov, volnočasový klub Bouda CPDM, o.p.s. a areál zahrady, Špičák 114
Termín realizace: od 27.září do 1.října 2004

2. Podprojekt „Výtvarný podzim v Boudě“
Místo konání: Český Krumlov, volnočasový klub Bouda CPDM, o.p.s. a areál zahrady, Špičák 114
Termín realizace: od 19.října do 22.října a od 25.října do 27.října 2004

3.Podprojekt „Svět očima dětí“
Soutěž výtvarných prací dětí a mládeže (uzávěrka přihlášek výtvarných prací – pátek 10. listopadu 2004)
Výstava nejlepších přihlášených výtvarných děl (výstavní prostory Městského divadla Český Krumlov, od 19.11. do 30.11.2004)
Vernisáž výstavy výtvarných děl (výstavní prostory Městského divadla Český Krumlov -19.11. 2004)
Slavnostní společenský večer – ocenění výtvarných děl a kulturní program (divadelní sál Městského divadla Český Krumlov - 19.11.2004).

Bližší informace o programu a aktivitách jednotlivých součástí projektu
a organizační informace naleznete v dalším textu tohoto informačního letáku.


III. Pořadatelé projektu, spolupracuiící organizace, donátoři a podporovatelé projektu

Hlavní pořadatel projektu
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov (CPDM o.p.s.)
Český Krumlov, Špičák 114, PSČ 381 01
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Ladislav Michalík, vedoucí volnočasového klubu Bouda CPDM, o.p.s. Český Krumlov
Kontaktní telefony:
380 712 427 (i fax), 736 634 127 (mobil)
E-mail: cpdm@icmck.cz, bouda@icmck.cz
Webové stránky: www.icmck.cz

Organizace spolupracující na realizací a organizací projektu
Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov
Městské divadlo, o.p.s. Český Krumlov
S.D.M. Sdružení dětí a mládeže České Budějovice

Donátoři a podporovatelé projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Jihočeský kraj
Město Český Krumlov
Cinestar, s.r.o. Praha – Multikino České Budějovice
Produkce muzikálu na ledě „MRAZÍK“

IV. Propozice projektu - základní podmínky účasti a organizační informace

1.Soutěžní výstava výtvarných prací „Svět očima dětí“

a) Účastníci výtvarné soutěže
Výtvarné soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež ve věku do 18-ti let a to buďto
-samostatně (jednotlivci svým jménem sami za sebe)
nebo
-prostřednictvím organizací, které je do soutěže vyšlou
(tj.jako žáci a studenti všech typů základních, středních, zvláštních či speciálních škol a školských zřízení, členové dětských a mládežnických organizací, členové zájmových útvarů a kroužku DDM a ZUŠ, mateřský škol atd.)

b)Věkové kategorie účastníků výtvarné soutěže a počet přihlášených prací

Kategorie 1 – do 6-ti let (děti v období před zahájením školní docházky)
Kategorie 2 – děti ve věku od 6-ti do 9-ti let (orientačně 1. až 4. ročník ZŠ)
Kategorie 3 – děti ve věku od 10-ti do 15-ti let (orientačně 5. až 9. ročník ZŠ)
Kategorie 4 – mládežníci ve věku od 15-ti do 18-ti let (po ukončení ZŠ)

Výtvarné práce přihlášené do soutěže mohou být dílem jak jednotlivce, tak i skupiny dětí.
Každý autor může přihlásit do soutěže maximálně dvě soutěžní práce.
Počet účastníků soutěže není omezen ani počtem ani teritoriem.

c) Téma a jeho zpracování (techniky, rozměry)
Zpracovávaná tématika výtvarných prací je zvolena tak, aby účastníci výtvarné soutěže byli co možná nejméně omezováni ve svém výtvarném pohledu, t.j. tematicky jde o naplnění základního motta soutěže, kterým je „svět očima dětí“

Charakter použitých technik výtvarných prací
Použitá výtvarná technika není ohraničena, t.j. do soutěže mohou být přihlášeny výtvarné práce realizované jakoukoliv výtvarnou technikou, práce mohou být z hlediska rozměru plošné i trojrozměrné (např. kresba, malba, fotografie, koláž, keramika, modurit apod.).
Minimální rozměr kresby, malby, fotografie ad. je stanoven na formát A4.
Maximální plošný rozměr není omezen.
U trojrozměrných prací není velikost omezena.

V každé věkové kategorii budou samostatně vyhodnocovány práce plošné a prostorové.

Do soutěže mohou být přihlášena i díla vytvořená a vzniklá na dvou podprojektech, které jsou součásti projektu „Svět očima dětí“- tj. na podprojektech „Děti a sochy“ a „Výtvarný podzim v Boudě“

d)Vyhodnocení výsledků výtvarné soutěže a časové termíny soutěže

Porota výtvarné soutěže
Porota výtvarné soutěže bude složena ze zástupců vyhlašovatele soutěže, zástupců spolupracujících organizací a odborníků-profesionálních renomovaných výtvarníků a přijaté výtvarné práce budou hodnoceny ve výše uvedených kategoriích.

Termín uzávěrky soutěže a adresa pro doručení výtvarných prací
Uzávěrka pro doručení soutěžních výtvarných prací: pátek 5.listopadu 2004
Adresa pro doručení (osobně nebo poštou) :
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
Ladislav Michalík
Špičák 114
381 01 Český Krumlov

Práce mohou být doručeny poštou (limitující je razítko pošty s datem 5.11.2004) či osobně (při osobním doručení v pátek 5.11.2004 do 15-ti hodin).
Soutěž bude vyhodnocována v období od 8. do 10. listopadu 2004 odbornou porotou.
V každé věkové kategorii bude vyhodnoceno 5 (plošná výtvarná díla) + 5 (prostorová-trojrozměrná výtvarná díla) nejlepších přihlášených výtvarných prací, které budou zároveň vystaveny na výstavě „Svět očima dětí“ (Městské divadlo, Český Krumlov od 19. do 30.11.2004).
Odborná porota zároveň vybere pro účast na výstavě minimálně dalších 5 výtvarných prací z jednotlivých kategorií.
Všichni účastníci výtvarné soutěže budou o výsledcích informování poštou nebo mailem a budou pozvání k účasti na vernisáž a slavnostním vyhodnocení soutěže spojené s programovým kulturním večerem, jež se uskuteční 19. listopadu 2004 v Městském divadle v Českém Krumlově.

Označení přihlašovaných výtvarných děl
Každá přihlašovaná práce musí být na rubu identifikována. Tato identifikace musí obsahovat:
Název díla, jméno autora, datum narození autora, adresu vysílající organizace (nebo poštovní adresu autora). V případě trojrozměrných výtvarných děl musí být dílo označeno visačkou se stejnými identifikačními údaji (viz výše).
Každá plošná výtvarná práce musí byt adjustována alespoň formou paspartace.

Vrácení výtvarných prací
Výtvarné práce mohou být všem autorům vráceny na vyžádání – osobní vyzvednutí prací.

Způsob ocenění výtvarných soutěžních prací
Vybrané soutěžní výtvarné práce budou oceněny věcnými cenami:
1.CPDM, o.p.s. bude ceny dotovat přímou finanční částkou ve výši 10.000,- Kč.
2.Věcné ceny do soutěže poskytnou dále partneři projektu, kterými jsou:
a)Cinestar, s.r.o. – Multikino České Budějovice (propagační předměty a plakáty k filmům, volné vstupenky do Multikina Cinestar v Českých Budějovicích)
b)Produkce muzikálu na ledě „Mrazík“ (propagační předměty k muzikálu a volné vstupenky na představení muzikálu v Českých Budějovicích)
3.Ceny pro vítěze dvou nejvyšších věkových kategorií dále poskytnou:
a)CPDM, o.p.s. Český Krumlov v kategorii 4 (mládež od 15-ti do 18-ti let) – účast zdarma na jednom z mezinárodních projektů pro mládež (letní prázdniny 2005)
b)S.D.M. České Budějovice v kategorii 3 (děti ve věku 10 – 15 let) – účast zdarma na letním táboře Harry Potter (letní prázdniny 2005)
4.Všichni účastníci soutěže obdrží účastnický diplom

Informace o projektech předcházejících výtvarné soutěží
„SVĚT OČIMA DĚTÍ“Výtvarné soutěži „Svět očima dětí“ předcházejí dva další výtvarné podprojekty. Výsledky výtvarných aktivit (realizovaná výtvarná díla) z těchto podprojektů je možné přihlásit do výtvarné soutěže „Svět očima dětí“.

1.Podprojekt „Děti a sochy“
V termínu od 27.9 do 1.10.2004 bude v areálu Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. v Českém Krumlově realizován první ročník výtvarného setkání dětí a mládeže s názvem „Děti a sochy“, který navazuje na v květnu 2003 pořádaný nultý ročník tohoto výtvarného projektu.
V roce 2003 se nultého ročníku zúčastnilo víc než osmdesát mladých lidí z krumlovského regionu.

Předmětem projektu je přiblížit dětem a mládeži výtvarnou sochařskou a řezbářskou práci se dřevem a motivovat tak účastníky k pozitivnímu vztahu k aktivnímu umění, jako jedné z možností pozitivního využívání volného času.

Důraz je kladen především na schopnost výtvarně tvořit ve skupině. Projekt však počítá také s možnostmi pro jednodušší individuální tvorbu.

Projekt je realizován ve spolupráci s erudovanými odborníky, kteří mají z dřívějších projektů zkušenosti s prací s dětmi a mládeží:
akademickým sochařem Petrem Fidricha a řezbářem ing. Slávkem Jiránem.
V daných časových intervalech budou děti a mládež ve skupinách tvořit předem dohodnuté společné téma.
Tento projekt je určen .(vzhledem k našim omezeným možnostem) především dětem a mládeži z regionu Český Krumlov.

2.Podprojekt „Výtvarný podzim v Boudě“
V termínech od 19.10.do 22.10. 2004 a dále pak od 25.10 do 27.10.2004 bude realizováno integrované výtvarné setkání v nízkoprahovém volnočasovém klubu „Bouda“, který je součásti CPDM o.p.s. v Českém Krumlově (projektové pracoviště CPDM, o.p.s.).
Půjde o setkávání dětí v průběhu sedmi dnů, jež se budou moci seznamovat s různými uměleckými řemesly a jejich pracovními metodami.

Hlavním cílem podprojektu je oslovit s nabídkou účasti především neorganizované děti a mládež, ale také děti ze základních škol, zvláštních škol, dětských domovů a dalších typů školských zařízení.

Plánované výtvarné aktivity, které si zde budou účastníci osvojovat a zkoušet pod vedením výtvarníků, jsou umělecky i řemeslně založeny.
V těchto oborech významní českokrumlovští výtvarníci (ak.soch. Petr Fidrich, ing. Slávek Jirán – loutkař a řezbář, Antonín Pazdera (Plamen) – umělecký kovář a výrobce kožených doplňků,Iva Sonnbergerová – keramika, textil a další.

V tomto podprojektu budou realizovány následující výchovně vzdělávací aktivity .
1) Kresba
2) Malba
3) Sochařství, řezbářství a keramika
4) Výtvarná (užitková) tvorba z kůže
Účast na těchto podprojektech (platí pro oba podprojekty)
V dopoledních hodinách (od 9.00 do 12.00 hodin) nabízíme účast především školním třídním kolektivům (základní školy, mateřské školy ad.) např. v rámci aktivního doplnění školní výuky předmětu výtvarná výchova).

Odpolední časy (od 13.00 do 17.00 hodin) nabízíme dětem a mládeži především dle individuálního zájmu, dětským kolektivům školních družin, zájmovým útvarům DDM a kolektivům dětských organizací.
Časově se však budeme snažit přizpůsobit všem zájemcům dle jejich potřeb a možností.

Časový rozsah účasti a počet účastníků v jednom časovém termínu
a)V případě podprojektu „Děti a sochy“ je časově nejvhodnější počítat s třihodinovou časovou dotací pro účast dětí - žáků - např. dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin (větší náročnost tvorby).
Počet účastníků: max ca 25 účastníků

b)V případě podprojektu „Výtvarný podzim v Boudě“ může být časová dotace dvouhodinová (120 minut)
Počet účastníků: max ca 35 účastníků

3. Uzávěrkové termíny pro přihlášení se k účasti na podprojektech

a) Podprojekt „Sochy a děti“(od 27.9.do 1.10.2004)
Účast na výtvarném projektu lze potvrdit do středy 23.září 2004 (viz formulář samostatná přihlášky)

b) Podprojekt „Výtvarný podzim v Boudě“(od 19.10.do 22.10. pokračování projektu od 25.10.do 27.10.2004)
Účast na výtvarném projektu lze potvrdit do 11. října 2004 (viz formulář samostatné přihlášky

Přihlášky na oba podprojekty („Sochy a děti“ a „Výtvarný podzim v Boudě“) můžete zasílat poštou nebo mailem na adresy CPDM, o.p.s. Český Krumlov.
Zároveň můžete svoji účast konzultovat s vedoucím celého projektu telefonicky (Ladislav Michalík, mobil 736 634 127).


c) Výtvarná soutěž „Svět očima dětí“
Výtvarné práce dětí můžete zasílat (s doprovodným listem ke každému výtvarnému dílu) průběžně, nejpozději však do 5. listopadu 2004 (viz samostatný formulář přihlášky).

Všechny Vaše přihlášky budou zpětně potvrzeny a zároveň Vám budou zaslány bližší organizační informace k účasti.

Účast na projektu je zdarma (bez účastnických poplatků)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „SVĚT OČIMA DĚTÍ“ – Český Krumlov 2004


PŘIHLÁŠKA


účasti na podprojektu

„DĚTI A SOCHY“


(27. září až 1. října 2004)


Název organizace (škola, dětský domov apod.)

…………………………………………………………………………………………………………

Sídlo (adresa, vč.PSČ, tel,fax)

…………………………………………………………………………………………………………

Kontaktní osoba (jméno, telefon)


………………………………………………………………………………………………………………………………


Počet přihlašovaných účastníků …………………………………………………………………….


Den (podtrhněte) Čas (podtrhněte)
Po 27.09.2004 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Út 28.09.2004 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00

St 29.09.2004 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Čt 30.09.2004 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Pá 01.10.2004 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Poznámka:
V případě potřeby jinak řešeného termínu se s námi spojte telefonem (viz propozice), doporučujeme však 180 minut.


V dne


………………………………………………… ……………………………………
Podpis a razítko zástupce vysílající organizace


Přihlášku odešlete poštou na adresu:
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
Ladislav Michalík
Špičák 114, Český Krumlov, PSČ 381 01

Nebo mailem na adresu: cpdm@icmck.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „SVĚT OČIMA DĚTÍ“ – Český Krumlov 2004


PŘIHLÁŠKA


k účasti na podprojektu

„VÝTVARNÝ PODZIM V BOUDĚ“


(19. až 22. října a 25. až 27. října 2004)


Název organizace (škola, dětský domov apod.)

…………………………………………………………………………………………………………

Sídlo (adresa, vč.PSČ, tel,fax)

…………………………………………………………………………………………………………

Kontaktní osoba (jméno, telefon)


………………………………………………………………………………………………………………………………


Počet přihlašovaných účastníků …………………………………………………………………….


Den (podtrhněte) Čas (podtrhněte)
Út 19.10.2004 9.00 – 11.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00
St 20.10.2004 9.00 – 11.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00
Čt 21.10.2004 9.00 – 11.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00
Pá 22.10.2004 9.00 – 11.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00
Po 25.10.2004 9.00 – 11.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00
Út 26.10.2004 9.00 – 11.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00
St 27.10.2004 9.00 – 11.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00

Poznámka: doporučujeme účast minimálně v rozsahu 120 minut


V dne……………………………………………………… ………………………………
Podpis a razítko zástupce vysílající organizace


Přihlášku odešlete poštou na adresu:
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
Ladislav Michalík
Špičák 114, Český Krumlov, PSČ 381 01

Nebo mailem na adresu: cpdm@icmck.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „SVĚT OČIMA DĚTÍ“ – Český Krumlov 2004PŘIHLÁŠKA


k účasti na soutěži výtvarných děl

„SVĚT OČIMA DĚTÍ“


(Uzávěrka pro zaslání soutěžních prací je 5.listopadu 2004)

Název vysílající organizace (škola, dětský domov apod.), nebo jména jednotlivce

…………………………………………………………………………………………………………

Sídlo (adresa, vč.PSČ, tel,fax) nebo domácí poštovní adresa

…………………………………………………………………………………………………………Údaje k přihlašované (přihlašovaným) výtvarné práci

Uveďte na rub výtvarného díla, u trojrozměrného výtvarného díla připojte visačku s údaji jméno a příjmení tvůrce, adresa bydliště, název vysílající organizace, název díla.
Pro naši interní potřebu uveďte, prosíme, zda se jedná o práci zdravotně či sociálně postiženého tvůrce.
V případě více než 5-ti přihlašovaných prací přiložte, prosíme, seznam přihlašovaných prací (název instituce, autor, věk, název díla, kategorie do níž dílo přihlašujete)


Celkový počet přihlašovaných prací* ………………………………………………..


*Poznámky:
a)Počet přihlašovaných soutěžních prací je omezen na dvě práce od jednoho přihlašovaného mladého tvůrce
b)Počet účastníků soutěže není omezen


V dne…………………………………………… …………………………………………
Podpis a razítko vysílající organizace


Přihlášky zašlete poštou nebo doručte osobně nejpozději do 5. listopadu 2004 na adresu:
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
Ladislav Michalík
Špičák 114, Český Krumlov, PSČ 381 01Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.137 s