Dnes je pondělí 22. července 2019  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Komplexní program prevence sociálně-patologických jevů
(Tisková zpráva vydána: 13:23 26.04.2004, ICM Č.Krumlov)

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2004


II.kolo


OBSAH :
1/ PODPROGRAM A VOLNÝ ČAS A BEZPEČÍ
2/ PODPROGRAM B INFORMACE A VZDĚLÁNÍ
3/ PODPROGRAM C INTERVENCE V KRIZI

PŘÍLOHY :
1 Metodika pro vyhodnocování projektů a poskytování finančních prostředků
2 Formulář pro podání projektu
3 Formulář závěrečné zprávy

PODPROGRAM A - VOLNÝ ČAS A BEZPEČÍ
Podprogram A komplexního programu prevence je aktivitou, která si za svůj cíl klade trvale udržitelný rozvoj kapacit především volnočasových aktivit, zaměřených na děti a mládež a pozornost věnuje i projektům prevence kriminality.
a) Program je zaměřen především na podporu volnočasových aktivit.
b) Grantové řízení tohoto programu je přístupné všem obyvatelům města a organizacím, pracujícím s dětmi a mládeží, které působí ve městě Český Krumlov.
c) Garantem programu je zastupitelstvo MěÚ Český Krumlov.
Priority :
Pro rok 2004 podpora takových aktivit, které se nekryjí s dosavadní běžnou činností stávajících organizací a o které je mezi veřejností zájem.
Tento podprogram je určen všem subjektům, které působí na území města Český Krumlov v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže, stejně jako neformálním skupinám a jednotlivým fyzickým osobám. V oblasti bezpečnosti a prevence kriminality budou mít přednost projekty, založené v komunitě, reagující na místní potřeby se znalostí prostředí a se spoluúčastí realizátorů či jiných subjektů.
Projekty investičního charakteru (vznik, opravy a úpravy nemovitého majetku) tento program neřeší.

PODPROGRAM B – INFORMACE A VZDĚLÁNÍ
Cílem tohoto podprogramu je zlepšení situace v prevenci sociálně– patologických jevů ve městě Český Krumlov ( především v odbornosti přístupu a cílenosti jejich zaměření).
Toto se týká především projektů týkajících se prevence společensky nejrizikovějších jevů - drogových závislostí, šikany, rasismu a xenofobie, kriminality dětí a mládeže…
a) Program je koncipován, průběžně aktualizován a vyhodnocován podle potřeb a požadavků jednotlivých realizátorů a zároveň podle možností města Český Krumlov.
b) Garantem programu je Odbor školství, zdravotnictví a sociálních věcí MěÚ Český Krumlov ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Český Krumlov.
c) Všechny fáze práce na tomto programu jsou přístupné všem zájemcům, především ze strany odborné veřejnosti.
Priority :
Za prioritní považujeme odborné vzdělávání osob, pracujících s dětmi a mládeží v oblasti prevence sociálně – patologických jevů (šikana, drogy, rasismus…) a preventivní aktivity postavené nikoli pouze na pasivním přijímání informací, tedy spíše motivační a zážitkové programy.
Tento podprogram je určen na podporu a průběžné posilování specifických preventivních programů, především na zvyšování odborné kompetence osob, v této oblasti pracujících a na projekty, cíleně zaměřené na ohrožené děti a mládež.
Projekty investičního charakteru (vznik, opravy a úpravy nemovitého majetku) tento program neřeší.

PODPROGRAM C – INTERVENCE V KRIZI
Podprogram C komplexního programu prevence je projektem, zaměřeným na podporu speciálních a vysoce odborných služeb v oblasti sekundární a terciální prevence.
Cílem tohoto projektu je stabilizovat do té míry, jak je to na místní úrovni možné, standart služeb, poskytovaných v této oblasti, především prostřednictvím spoluúčastí města na projektech, podávaných na centrální či krajskou úroveň a poskytování hmotné podpory na dílčí akce, zaměřené k obyvatelům Českého Krumlova.
a) Program je koncipován, průběžně aktualizován a vyhodnocován za výrazné účasti odborných pracovníků podporovaných subjektů a specialistů v této oblasti.
b) Garantem programu je koordinátor Odboru školství, zdravotnictví a sociálních věcí MěÚ Český Krumlov, ve spolupráci s odborně příslušnými rezorty Krajského úřadu a vlády ČR (RVKPP, MŠMT apod.…).
c) Výsledky jednotlivých projektů tohoto programu jsou v podobě závěrečných zpráv přístupné veřejnosti.
Priority :
Za prioritní pro rok 2004 považujeme udržení stávajícího spektra služeb v této oblasti za aktivní spolupráce se zastřešujícími organizacemi a institucemi.
Součástí tohoto programu budou i víceleté výhledy s ohledem na stabilizaci těchto služeb v dlouhodobějším horizontu.
Tento podprogram je určen na podporu zařízení, poskytujících specifické a vysoce odborné služby v oblasti sekundární a terciální prevence sociálně – patologických jevů. Tato zařízení jsou sice z převážné části podporována z centrálních či jiných zdrojů, nicméně slouží i obyvatelům Českého Krumlova. Zdroje pro jejich udržení a rozvoj budeme hledat i v ostatních místech regionu.

KAM ŽÁDOST POSLAT, KONTAKT A INFORMACE :

Mgr.Marek Nerud
MěÚ Český Krumlov, Odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví
Plešivec 299, 381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 764 751
e- mail :marek.nerud@mu.ckrumlov.cz

TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ :
Od 13.dubna 2004

UZÁVĚRKA PRO PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ
10.květen 2004 včetně

Vyhlášením druhého kola výběrového řízení na projekty, naplňující Komplexní program prevence sociálně patologických jevů města Český Krumlov, je plněno Usnesení Rady města Český Krumlov číslo 85/7/2004.

V tomto kole výběrového řízení bude rozdělena částka, která nebyla rozdělena v I.kole, minimálně 89.345,-Kč.

PŘÍLOHA 1
Metodika pro vyhodnocování projektů a poskytování finančních prostředků.

ZÁSADY, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VÝBĚR PROJEKTŮ A POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

VŠEOBECNÉ
Projekt slouží obyvatelům města Český Krumlov.
Projekt nedubluje běžnou činnost předkládajícího subjektu
Peníze, žádané na konkrétní projekt nebo jeho konkrétní část nejsou nárokované u jiné organizace – cílem je zamezení nežádoucí duplicity financování. Vícezdrojové financování je naopak žádoucí.
Finanční prostředky budou orientačně přiděleny na základě doporučení poradní skupiny a Výboru pro školství, mládež a tělovýchovu a schváleny rozhodnutím rady a zastupitelstva města Český Krumlov.
Finanční prostředky nemohou být žádány na akce investičního charakteru.
Finanční prostředky budou žádány na základě jednoduchého formuláře.
Žadatel souhlasí se zveřejněním přesně specifikovaných údajů o projektu.

SPECIFICKÉ - PODPROGRAM A
Tento podprogram podporuje akce a projekty, zabývající se :
a) Problematikou volného času dětí a mládeže a akcemi souvisejícími
b) Malými projekty v oblasti prevence kriminality

Projekty budou doručeny koordinátorovi tohoto programu.
Jejich zhodnocení a předvýběr provede poradní skupiny, složené ze zástupců Odboru školství, soc.věcí a zdravotnictví, PPP Č.Krumlov, SVP Spirála, CPDM,o.p.s. a základních a středních škol.
Poté budou projednány Výborem pro školství, mládež a tělovýchovu, Radou a zastupitelstvem města.

SPECIFICKÉ - PODPROGRAM B
Tento podprogram podporuje ty akce a projekty, které se zabývají :
a) Dalším vzděláváním osob, které pracují s dětmi a mládeží v oblasti specifické prevence sociálně – patologických jevů.
b) Specifickou prevencí v ohrožených skupinách.
c) Aktivním a odborným zprostředkováním informací z této oblasti.
d) Na spoluúčast k projektům, podávaných v této oblasti na vyšší úroveň.
Doporučující stanovisko k jednotlivým žádostem bude radě a zastupitelstvu podávat poradní skupina, složená ze zástupců pedagogicko – psychologické poradny, SVP Spirála, CPDM,o.p.s., DDM, zástupců školských zařízení na území města Český Krumlov prostřednictvím Výboru pro školství, mládež a tělovýchovu.

PŘÍLOHA 2
Více informací a formulář pro podání projektu Komplexní program prevence sociálně – patologických jevů najdete na www.mu.ckrumlov.cz


Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.064 s