Dnes je středa 12. června 2024  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

SEKCE zákony


Závazný pokyn policejního prezidenta 12/1999 ze dne 9. prosince 1998, kterým se upravuje postup příslušníků Policie České republiky při odhalování protiprávních jednání souvisejících s toxikomanií


Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.
Toxikomanií se pro účely tohoto závazného pokynu (dále jen "pokyn") rozumí stav periodické nebo chronické intoxikace, která škodí jedinci i společnosti a je vyvolána opakovaným užíváním alkoholu, návykové látky nebo jedu, a často je spojená s nutností zvyšovat její dávku pro dosažení stejného účinku (dále jen "tolerance"), nebo k potlačení abstinenčních příznaků.

2.
Návykovou látku se pro účely tohoto pokynu rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.

3.
Toxikomanem se pro účely tohoto pokynu rozumí osoba závislá na návykových. látkách nebo osoba zneužívající návykové látky.

4.
Alkoholovou toxikomanií se pro účely tohoto pokynu rozumí dlouhodobé nadměrné požívání alkoholu, které vede k závislosti na něm.

5.
Nealkoholovou toxikomanií se pro účely tohoto pokynu rozumí jakákoliv forma zneužívání návykových látek s výjimkou alkoholu.

6.
Omamnými a psychotropními látkami, prekursory, přípravky obsahujícími omamnou nebo psychotropní látku a jedy (dále jen "vyjmenované látky") ve smyslu § 187, § 187a a § 188 trestního zákona se rozumí pouze látky taxativně uvedené ve zvláštních předpisech.

7.
Obchodem s vyjmenovanými látkami se pro účely tohoto pokynu rozumí opatřování nebo přechovávání těchto látek pro jiného, včetně poskytování těchto látek jinému za úplatu či protihodnotu.

8.
Anabolickými látkami se pro účely tohoto pokynu rozumí převážně syntetické hormony které zpomalují odbourávání bílkovin a zároveň stimulují jejich biosyntézu a tím podporují růst tkání.

9.
Organizovanou trestnou činností se pro účely tohoto pokynu rozumí páchání úmyslné trestné činnosti více osob, které mají mezi sebou vnitřní organizační strukturu, rozdělené funkce a dělbu činností a jsou zaměřeny na dosahování zisku.


Čl. 2
Přestupky a trestné činy spáchané v souvislosti s toxikomanií
1.
Pro řízení o přestupcích je věcná příslušnost orgánů Policie České republiky upravena ustanovením § 52 a 86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Orgány Policie České republiky provádí nezbytná šetření u přestupků

a.
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle § 22 zákona č. 200/1990 Sb.,

b.
na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. ch) zákona č. 200/1990 Sb.,

c.
na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm.

d) až j) zákona č. 200/1990 Sb.
2.
Policie České republiky odhaluje mimo jiné trestné činy a zjišťuje pachatele

a.
nedovolené výroby a držení vyjmenovaných látek a předmětů určených k nedovolené výrobě vyjmenovaných látek podle § 187, § 187a a § 188 trestního zákona,

b. šíření toxikomanie podle § 188a trestního zákona,
c.
ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 trestního zákona,

d. opilství podle § 201a trestního zákona,
e.
ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 trestního zákona,

f.
podávání alkoholických nápojů mládeži podle § 218 trestního zákona,

g.
podávání anabolických látek mládeži podle § 218a trestního zákona,

h. maření způsobilosti k službě podle § 266 trestního zákona.
3.
V rámci postupu před zahájením trestního stíhání přísluší orgánům Policie České republiky konat řízení o trestných činech uvedených v odstavci 2 v rozsahu stanoveném § 158 odst. 3 trestního řádu.


Čl. 3
Návykové a anabolické látky
1.
Návykové látky se rozdělují podle typu závislostí v souvislosti s mezinárodní klasifikací nemocí na:

a.
látky typu morfinu (některé alkaloidy opia a syntetické a polosyntetické deriváty morfinu a kodeinu, např. heroin, methadon, Dolsin, roztok "Brown"); jedná se o silná analgetika, působí narkoticky, vyvolávají silnou psychickou závislost, rychlý vývoj fyzické závislosti a nárůst tolerance,

b.
sedativa (látky typu barbiturátů, anxiolytika s hypnotickým účinkem ve vyšších dávkách, např. Diazepam, Meprobamat, Dinyl; psychická závislost má nerovnoměrnou intenzitu, fyzická závislost má časově omezený abstinenční příznak, který je u barbiturátů nahraditelný alkoholem a naopak, tolerance má různou intenzitu,

c.
kokain (např. kokové listy a hydrochlorid kokainu - crack); vyvolává silný povzbudivý účinek a velmi silnou psychickou závislost,

d.
kanabis (hašiš, konopí - marihuana); vyvolávají psychickou závislost, fyzická závislost a tolerance nebyly zjištěny,

e.
psychostimulancia především typu amfetaminu a léčiva tyto látky obsahující (např. Pervitin, Fenmetrazin, efedrin) a látky typu "extáze" např. MDMA, MDEA, MDA); silně stimulují centrální nervovou soustavu, vzniká výrazná psychická závislost, tolerance se projevuje formou častější aplikace,

f.
halucinogeny (např. LSD a jeho deriváty, meskalin obsažený v mexických kaktusech), psilocybin a přírodní produkty psilocybin obsahující - houby druhu lysohlávka, halucinogenní rostliny - durman); psychická závislost je rozdílná podle druhu aplikované látky, fyzická závislost nebyla zjištěna, tolerance se postupně vyvíjí,

g.
prchavé syntetické látky (např. inhalace výparů z organických rozpouštědel, lepidel a čistících prostředků); vyvolávají psychickou závislost, mají narkotické účinky,

h. alkohol,
i. kombinace různých látek a kombinace látek s alkoholem.

2.
Anabolické látky se používají ve formě tablet, kapslí a nitrosvalových injekcí. Zásadním způsobem ovlivňují metabolismus organismu, což se projevuje například v růstu svalové hmoty a nadměrném vývinu mužských sekundárních pohlavních znaků. Vysoká hladina těchto látek může negativně ovlivnit i reprodukční funkci. Zneužívání anabolických látek zejména u mládeže tak může vést k nevyléčitelnému zdravotnímu poškození a vývojovým poruchám organismu.


Čl. 12
Malé množství jednotlivých druhů omamných a psychotropních látek je pro snazší orientaci policistů při právní kvalifikaci uvedeno v příloze.
1.
Příloha č. 1, 2 a 3 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

2. Příloha č. 4 až 7 zákona č. 167/1998 Sb.
3.
Příloha č. 10 zákona č. 167/1998 Sb.; Příloha č. 2 nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

4.
§ 89 odst. 10 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zákon č. 167/1998 Sb.; Nařízení vlády č. 192/1988 Sb.
6.
Nařízení vlády č. 72/1997 Sb., kterým se stanoví, co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního zákona.

7.
ZP PP č. 19/1998, kterým se upravuje postup orgánů Policie České republiky při odhalování, prošetřování, oznamování a řešení přestupků, ve znění ZP PP č. 38/1998.


Příloha č. 1 k Závaznému pokynu policejního prezidenta č. 12/1999 Orientační hodnoty malého množství omamných a psychotropních látek

Látka Hmotnost (g)
Heroin maximálně 0.3
Kokain maximálně 0.5
Amfetamin maximálně 0.5
Metamfetamin maximálně 0.5
MDMA maximálně 1.0
LSD maximálně 0.0005
THC maximálně 0.3


Maximálnímu množství omamné a psychotropní látky, které je uvedeno v tabulce, zpravidla odpovídá:

Heroin - 10 dávek
(zpravidla distribuováno v psaníčkách o hmotnosti kolem 100 mg, koncentrace 30% - obsah účinné látky se pohybuje od 8 do 30 %)

Kokain - 10 dávek
(zpravidla distribuováno v psaníčkách s obsahem cca 50 mg účinné látky, uvedené množství se vztahuje k hydrochloridu, u báze - cracku - se určí přepočtem)

Amfetamin - 10 dávek
(zpravidla distribuováno v psaníčkách s obsahem cca 50 mg účinné látky)

Metamfetamin - 10 dávek
(zpravidla distribuováno v psaníčkách s obsahem cca 50 mg účinné látky)

MDMA (extáze) - 10 dávek
(zpravidla distribuováno v tabletách s obsahem cca 100 mg účinné látky)

LSD - 10 dávek
(zpravidla distribuováno ve formě tripů s obsahem cca 50 mg účinné látky)

THC - 20 cigaret - jointů
(u konopí pěstovaného v našich podmínkách s koncentrací okolo 1.5 % v sušině použitelné části konopí, při váze jointu cca 1 gram).


Výňatek z Přílohy č. 1 k Závaznému pokynu policejního prezidenta č. 12/1999 - sazebník pokut za nález drogy s obsahem THC

Čl. 6
THC maximální hmotnost pro přestupek 0,3 g 20 cigaret - "jointů" (u konopí pěstovaného v našich podmínkách s koncentrací okolo 1,5 % v sušině použitelné části konopí, při váze jointu cca 1 gram).
Mladiství Poprvé Opakovaně
Množství v gramech sankce v Kč
do 0,1 napomenutí až 500,-Kč 500,- až 2000,-Kč
od 0,11 do 0,2 napomenutí až 1000,-Kč 1000,- až 2000,-Kč
od 0,21 do 0,3 napomenutí až 1500,-Kč 1500,- až 2000,-Kč

Nad 18 let Poprvé Opakovaně
Množství v gramech sankce v Kč
do 0,1 napomenutí až 5000,-Kč 5000,- až 15000,-Kč
od 0,11 do 0,2 napomenutí až 7500,-Kč 7500,- až 15000,-Kč
od 0,21 do 0,3 napomenutí až 10000,-Kč 10000,- až 15000,-Kč


Přestupkový zákon (200/1990 Sb.)
Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
§ 30
1.
Přestupku se dopustí ten, kdo

a. prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let nebo osobě o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

b. neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové látky než jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol,

c. se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek,

d. úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslně líh nebo destilát bez povolení vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu,

e. úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek než látek omamných a psychotropních osobě mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její tělesný nebo mravní vývoj,

f. umožňuje neoprávněně požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti let, nejde-li o čin přísněji trestný,

g. požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

h. po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písmenu g), h) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové

i. při výkonu činnosti, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo poškodit majetek, odmítne podrobit se dechové zkoušce nebo, byla-li dechová zkouška pozitivní, se odmítne podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ač to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,

j. neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku.


2.
Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) až g) pokutu do 5000 Kč a zákaz činnosti do šesti měsíců, za přestupek podle odstavce 1 písm. h) pokutu do 10 000 Kč a zákaz činnosti do jednoho roku, za přestupek podle odstavce 1 písm. ch) a i) pokutu do 15 000 Kč a zákaz činnosti do dvou let a za přestupek podle odstavce 1 písm. j) pokutu do 15 000 Kč.

Trestní zákon (140/1961 Sb.) Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů § 187
1. Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
2. Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
a. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo ve větším rozsahu, nebo
b. spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let.

3. Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a. získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch,
b. spáchá-li takový čin vůči osobě mladší patnácti let, nebo
c. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

4. Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán,
a. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,
b. získá-li takovým činem prospěch velkého rozsahu, nebo
c. spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.
§ 187a
1. Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

2. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu.

§ 188
1. Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

2. Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

a. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu,
b. spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo
c. získá-li takovým činem značný prospěch.
^
Šíření toxikomanie § 188a
1. Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

2. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let.
Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.013 s