Dnes je pondělí 22. července 2024  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Projekt - PRŮVODCE MÝM MĚSTEM


Projekt k 15. výročí zapsání historického centra města Český Krumlov do Seznamu světového dědictví UNESCO


I.ÚVOD-MOTIVACE


Před 15 lety bylo historické centrum Českého Krumlova zapsáno spolu s Prahou a Telčí jako první památka v republice na prestižní Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Slavnostní zapsání se uskutečnilo 4. prosince 1992. Za 15 let přibylo na seznamu dalších devět českých lokalit - Žďár nad Sázavou, Kutná Hora, Lednice a Valtice, Holašovice, Kroměříž, Litomyšl, Olomouc, Brno a Třebíč.
Český Krumlov, si pocty patřit ke světově uznávaným a chráněným místům, velmi váží. I díky tomu se dostal do širokého povědomí odborníků a návštěvníků z celého světa. Ve městě se podařilo citlivě opravit většinu historických objektů, takže město působí dojmem kompaktního středověkého sídla poskytujícího návštěvníkům komfortní zázemí uplynulých staletí spojeného s pohodlím dnešní doby. Letošní rok zasvětilo město Český Krumlov oslavě výročí, jež chce důstojně připomenout mnoha aktivitami.
Od jara do konce roku žije Český Krumlov zajímavými kulturně-společenskými akcemi, jimiž oslaví 15 let ve společnosti nejváženějších míst světa.

II. Průvodce mým městem aneb UNESCO dětem - Děti pro UNESCO


Pořadatelé a partneři letošních obsáhlých oslav k 15. výročí zapsání na Seznam světového dědictví, mezi které patří také Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov, myslí rovněž na aktivní zapojení mládeže a děti do přípravy, programu a výstupů oslav. CPDM, o.p.s. Český Krumlov připravilo ve spolupráci s městem Český Krumlov a dalšími institucemi (muzeum, knihovna, školy, NNO, ČKRF ad.) zajímavý projekt, který nese název "Průvodce mým městem".

A.Popis projektu


1.CÍLE PROJEKTU

Výsledkem projektu bude tvorba, prezentace a další využívání „Průvodce mým městem“ dětmi a mládeží.

Celý proces realizace projektu naplní následující cíle

-zprostředkuje cílovým skupinám lépe chápat význam kulturního dědictví pro moderního člověka současnosti / a tím také potřeby jeho zachování a ochrany pro další generace)
-seznámí cílové skupiny s organizací UNESCO - jejím smyslem, posláním a poselstvím
-nenásilně motivuje mládež a děti k prohloubení vztahu k městu, ve kterém žijí
-posílí dobrovolnictví a chuť udělat něco užitečného a použitelného pro své vrstevníky („mladí mladým“) a aktivní účastí v projektu se podílet a participovat na rozvoji místní komunity s přesahem do komunit dalších
-přinese dětem a mládeži neformální cestou přidanou hodnotu v získání nových znalostí a dovedností (informace, prezentace, využívání moderních technologií, ad.) nebo jejich prohloubení

2.CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU

Neorganizovaná mládež a děti ve věku 10 – 15 let
Počet přímých účastníků projektu: není omezen, předpokládáme však ca kolem 150 přímo zapojených dětí a mládeže
Nepřímí účastníci: projekt bude mít dosah minimálně na dalších ca 2.000 dětí a mládeže

3.OBSAH PROJEKTU

Projekt je sestaven z pěti aktivit, které na sebe programově logicky a časově navazují s tím, že hlavní a klíčová je aktivita č. 1

Aktivita 1 – vytvoření netradičního průvodce (září až listopad)


Spočívá ve vytvoření netradičního průvodce městem skupinami dětí a mládeže, jehož cílem bude představit Český Krumlov svým vrstevníkům. Záměrem je, aby vzniklo více verzí průvodců dle zadané teritoriální trasy – vždy min. jeden průvodce z každé důležité části města na zámek.

Parametry průvodce a úkolů pro skupinu dětí a mládeže:
Maximální rozsah 20 stran formátu A4, podoba v psané (kreslené) i elektronické podobě + PowerPointová prezentace ke každému projektu (skupině tvůrců)
Poměr textu a kreseb či fotografií není stanoven, může se jednat např. i o komiks. Nadsázka a humor jsou vítány, je možné zahrnout českokrumlovské pověsti, rozhovory s osobnostmi apod.

Jednotlivé trasy průvodce
Základní osnovou „průvodce“ jsou tyto trasy ve městě Český Krumlov pro každou trasa z dané školy vedoucí na zámek. Jedná se o tyto trasy:

Trasa 1 – začíná z oblasti Kaplické ulice
Trasa 2 – začíná z oblasti Linecké ulice
Trasa 3 – začíná z oblasti sídliště Plešivec
Trasa 4 – začíná z oblasti Špičáku
Trasa 5 – začíná z oblasti sídliště Za Nádražím
Trasa 6 – začíná z oblasti ulice Chvalšinská ulice

s tím, že povinným úsekem je u každého průvodce tzv. "cesta velmožů" (z Horní ulice přes náměstí Svornosti, Radniční ulici, Latrán na 1. zámecké nádvoří a zámek)

Závěrečnou část připravovaného projektu pak bude tvořit návrh následného libovolně zaměřeného programu pro potenciální skupinu dětí a mládeže - návštěvníků města po dané trase (sport, kultura...) navazujícího na prohlídku historického centra.

Účastníci projektu budou při tvorbě projektu systematicky a koncepčně pracovat v týmech, rozvíjet své tvůrčí schopnosti, používat moderní technologie (internet) a naučí se osobně prezentovat výsledky své práce (PowerPoint). Rovněž budou aktivně vyhledávat a zpracovávat data z různých informačních zdrojů a spolupracovat s městskou knihovnou, regionálním muzeem, muzeem stavebních dějin a řemesel, státním oblastním archivem. Celá tato aktivita je pojata pro lepší motivaci účastníků jako soutěžní.

Aktivita 2 – prezentace výsledků projektu před veřejností v Českém Krumlově

(4. prosinec 2007, dopoledne)
Prezentace výsledků projektu a vyhodnocení (jednotlivých průvodců) v regionálním muzeu v Českém Krumlově v rámci mládežnického programu na téma „Krumlovské pověsti aneb Nebojme se strašidel“ Zde budou prezentovány všechny připravené „průvodce městem“ za přítomnosti obecenstva (děti, mládež, žáci a studenti, rodiče, veřejnost,…), které bud v roli hodnotící komise v soutěži o nejlepší „průvodce městem“

Aktivita 3 – vyhlášení vítězů


– nejlepších průvodců městem a prezentace vítězných projektů veřejnosti (4. prosince 2007, večer)
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, předání ocenění, prezentace vítězných projektů - součást programu mezinárodního koncertu dětských a mládežnických hudebníků k 15. výročí zapsání Českého Krumlov do UNESCO

Aktivita 4 – Lidé a památky UNESCO jsou i jinde


V samotném závěru projektu se nejúspěšnější tvůrci průvodců budou moci zúčastnit poznávací cesty do Kutné Hory (další UNESCO památka), kde budou krumlovští účastníci mít možnost:
a)před svými místními vrstevníky prezentovat celkové výsledky krumlovského projektu „Průvodce mým městem“ (motivace a námět pro mládež a děti v Kutné Hoře).
b)Poznat památky Kutné Hory a porovnat je s Českým Krumlovem

Aktivita 5 – Výstava všech „průvodců“ v městské knihovně Český Krumlov


Instalace výstavy sestavené ze všech průvodců městem ve veřejných prostorách městské knihovny v Českém Krumlově

4.ZDŮVODNĚNÍ A PŘÍNOS PROJEKTU. VÝSTUPY PROJEKTU

Projekt rozšiřuje nabídku pozitivních volnočasových aktivit pro děti a mládež, motivuje děti a mládež k dobrovolné práci na projektu , který svými výsledky přinese užitek dalším vrstevníkům (vrstevníci vrstevníkům), přispívá k participaci dětí a mládeže na rozvoji života komunity, je neformálně vzdělávacím a výchovným….
Výstupy projektu budou následující: a)Vznik průvodců tištěný/kreslený s jednoduchou vazbou (levně) – umístění „průvodců mým městem“ do kulturních a turistických institucí, škol ad. ve městě (omezený počet) b)Prezentace výsledků práce dětí a mládeže na veřejnosti s přesahem do jiných komunit c)vznik elektronických podob průvodců - umístění na weby města, CPDM, kulturních, turistických, informačních a vzdělávacích institucí ad. a možnost jejich využívání zájemci z řad dětí, mládeže a další veřejnosti

Poznámka:
Dalšími uvažovanými pokračovacími a návaznými výstupy projektu (pro rok 2008, tj. mimo tento předkládaný projekt) jsou:
a)Po zhodnocení výsledků (tohoto) projektu z roku 2007 připravit tištěnou podobu „Průvodce mým městem“ - technická a grafická příprava, tisk, distribuce, který bude určen pro kolektivy dětí a mládeže, které budou chtít navštívit město Český Krumlov
b)Připravit mezinárodní (evropskou) výměnu mládeže z vybraných evropských měst, která jsou zapsána na seznamu kulturních a historických památek UNESCO na uvažované téma s pracovním názvem „Města UNESCO – současný život a historie“

5.KRITERIA HODNOCENÍ EFEKTIVITY PROJEKTU

-Počet přímo i nepřímo zapojených dětí a mládeže a dalších účastníků všech aktivit projektu
-Vyjádření odborníků v oblasti informací, kultury, výtvarna
-Hodnocení ze strany vrstevníků a nepřímých účastníků projektu z řad dětí a mládeže
-Ohlasy veřejnosti a médií

6.MATERIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PROJEKTU

Personální zajištění
Vedením projektu je pověřeno projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov – ICM Informační centrum pro mládež Český Krumlov a ředitel společnosti.
Vzhledem k tomu, že se jedná o akci, která má „celoměstský charakter“ a akce je plánována jakou součást celkového programu k „Oslavám 15. let zapsání Českého Krumlova do UNESCO“, který probíhá od září do prosince 2007, je do realizace tohoto projektu zapojen široký okruh dalších partnerů, jejich zástupci tvoří širší realizační tým projektu,který je složen takto:
p.Zikmundová - zástupkyně starosty města, p. Zdeňka Bohdalová - oddělení vnějších vztahů a kultury MěÚ Český Krumlov, p. Kopeček-ředitel CPDM, o.p.s. Č.Krumlov, p. Jelínek, ředitel regionálního muzea v Českém Krumlově, p. Votřelová – ředitelka městské knihovny, p. Bloch – Muzeum stavebních dějin a řemesel, p. Kodýmová – pedagog + zástupci škol města a dalších partnerů…

Výše uvedení zástupci institucí a tyto instituce budou zároveň také odbornými konzultanty pro dětské a mládežnické účastníky projektu při tvorbě „Průvodců mým městem“ a také odbornými hodnotiteli projektu.
Materiální zajištění
Materiální zajištění projektu vychází ze současných možností CPDM, o.p.s. a výše uvedených zúčastněných partnerů projektu. Tyto možnosti jsou s ohledem na obsah projektu velmi dobré (shromažďovací a seminární prostory, vybavení potřebnou technikou ad.). Projekt tedy neklade nároky na pořizování nákladného vybavení (veškerá zařízení jsou k dispozici). Materiálové potřeby projektu spočívají především v oblasti kancelářských potřeb (papíry, barvy, vazba ad.) a v navazujících službách (kopírování, zhotovování fotografií, map apod.)

7.HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU

Září 2007
-slavnostní vyhlášení veřejného projektu a jeho propozic (pondělí 17. září 2007, historická budova radnice, za účasti vrcholných představitelů města) - uzávěrky přihlášek do 30.9 2007
-průběh realizace projektu (týmy dětí a mládežníků) od 17.9. do 19.11.2007, - po celé období možnost konzultací s odborníky -konzultanty a jejich institucemi, využívání technického zázemí všech zapojených institucí realizačními týmy, poradenství a pomoc týmům
Listopad 2007
-odevzdání hotových projektů (19. 11. 2007)
-vyhodnocení ze strany týmu hodnotitelů a konzultantů

Prosinec 2007
-4.12.2007 Prezentace všech projektů za účasti dětských a mládežnických diváků a divadelní představení mládežníků Gymnázia Český Krumlov „Krumlovské pověsti“ (od 9.00 hodin ca do 13.00 hodin, Přednáškový sál regionálního muzea Český Krumlov)
-4.12.2007 Vyhodnocení projektů a jejich ocenění + celková prezentace projektu spojená z mezinárodním mládežnickým hudebním koncertem (večer, zámecká jízdárna)
-Od 6. prosince do konce prosince – výstava všech projektů v prostorách Městské knihovny Český Krumlov
-11. 12. 2007 – prezentace výsledků projektu v dalším městě UNESCO Kutné Hoře (děti dětem)
-celkové zhodnocení projektu, vyúčtování

Průběžné úkoly v celém období projektu
-Komplexní pomoc tvořícím týmům dětí a mládeže
-Medializace a informování veřejnosti

8.PARTNEŘI PROJEKTU

Hlavní garant projektu: CPDM, o.p.s. Český Krumlov Partneři projektu: Město Český Krumlov, Regionální muzeum Český Krumlov, Městská knihovna Český Krumlov, Muzeum stavebních dějin a řemesel Český Krumlov, Státní hrad a Zámek Český Krumlov, Gymnázium Český Krumlov, školy ve městě Český Krumlov ad. Projekt byl podpořen finančními prostředky MŠMT ČR a města Český Krumlov.

PRŮVODCE MÝM MĚSTEM / UNESCO dětem – Děti pro UNESCO


Informace o realizaci projektu dětí a mládeže k 15. výročí zapsání historického centra města Český Krumlov na Seznam světového dědictví UNESCO


Před 15 lety bylo historické centrum Českého Krumlova zapsáno spolu s Prahou a Telčí jako první památka v republice na prestižní Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Slavnostní zapsání se uskutečnilo 4. prosince 1992.
Po 15-ti letech, přesně na den výročí zapsání, tedy 4. prosince 2007, vyvrcholil v Českém Krumlově projekt dětí a studentů nazvaný „Průvodce mým městem“ aneb „UNESCO dětem – Děti pro UNESCO“. Tento projekt byl součástí podzimního oficiálního programu oslav v Českém Krumlově k výše uvedenému výročí.
Myšlenkovým cílem projektu „Průvodce mým městem“ bylo motivovat děti a studenty k získávání znalostí a nových informací o svém městě a jeho historickém vývoji a přispět k pozitivnímu chápání významu kulturního dědictví a jeho ochrany pro moderního člověka současnosti a budoucí generace.
Mladí aktivní účastníci projektu, a v jeho závěru také jejich další vrstevníci, se seznámili s organizací UNESCO jako takovou, jejím smyslem, posláním a poselstvím, prohloubili svůj vztah k městu, ve kterém žijí a především pak posílili dobrovolnictví a chuť udělat něco užitečného a využitelného pro své vrstevníky, celou místní komunitu a návštěvníky města…
A právě to „něco“ užitečného a prakticky využitelného pro ostatní bylo konkrétním fyzicky, smyslově i myšlenkově hmatatelným předmětem projektu.
Tímto konkrétním výsledkem byl vznik sedmi originálních „průvodců mým městem“ – Českým Krumlovem.
Do projektu byly zapojeny dětské kolektivy z českokrumlovských základních škol - ZŠ Plešivec, ZŠ T.G. Masaryka, ZŠ Linecká, ZŠ Kaplická a ZŠ Za Nádražím, školní kolektiv gymnázia Český Krumlov a děti ze Střediska výchovné péče v Českém Krumlově.
Jednotlivé kolektivy – soutěžní týmy - od poloviny září do poloviny listopadu 2007 sbíraly informace a hledaly v archivech písemné i obrazové dokumenty – tj. veškeré vhodné a potřebné informace a podklady, které pak následně ve svých týmech děti přetvořily (s velkou vlastní invencí) do podoby „knižních“ průvodců historii i současností města Českého Krumlova.
V projektu nešlo „jenom“ o vznik „průvodců“, ale také o přípravu prezentací výsledků práce kolektivů před vrstevníky, veřejností a odbornou porotou.
Celý projekt vyvrcholil již výše zmíněného dne 4. prosince 2007. Dopoledne, v přednáškovém sále Městského muzea v Českém Krumlově se uskutečnily prezentace jednotlivých průvodců před odbornou porotou a za účasti dětí a studentů škol z Českého Krumlova.
Ve stejný den večer pak proběhlo, v rámci „Koncertu pro město“, který byl uspořádán pedagogy a žáky Základní umělecké školy Český Krumlov v Zámecké Jízdárně, slavnostní vyhodnocení výsledků projektu a ocenění vítězů soutěže „Průvodce mým městem“.
První místo získal kolektiv žáků českokrumlovské ZŠ Za Nádražím. Z pohledu organizátorů projektu však zvítězili všichni účastníci. Projektu až tak nešlo o umístění a soutěžení. Daleko důležitější bylo „chtění“ se projektu zúčastnit, získat neformální cestou nové poznatky a dovednosti a udělat něco nového a užitečného pro sebe a pro ostatní. A to se tímto projektem vrchovatě podařilo.
´ Slavnostním vyhodnocením projekt ale neskončil. Jednou z odměn pro všechny účastníky byl také poznávací zájezd do města Litomyšle (je také zapsáno na seznamu památek UNESCO), který se uskutečnil 11. prosince 2007. Program v Litomyšli byl zaměřen především na poznávání historických pamětihodností tohoto „UNESCO města“. Zároveň byly na ZŠ T.G.Masaryka v Litomyšli prezentovány krumlovské projekty žákům této školy.
A tak (možná) byl v dalším „UNESCO městě“, prostřednictvím krumlovských hostů a prezentacemi jejich projektů, předán dětem v Litomyšli impuls k tomu, aby i zde vznikl projekt podobný. Uvidíme…
Organizátoři projektu ale nepovažují projekt za ukončený. Pro rok 2008 hledají cesty a možnosti tištěného vydání „průvodců“ tak, aby mohly sloužit dětským, ale i dospělým návštěvníkům Českého Krumlova.
Vyhlašovateli a organizátory projektu „Průvodce mým městem“ bylo město Český Krumlov a Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v Českém Krumlově ve spolupráci s Městským muzeem, Městkou knihovnou, Státním hradem a zámkem Český Krumlov, Muzeem stavebních dějin a řemesel, Státním archivem a samozřejmě ve spolupráci se všemi výše uvedenými českokrumlovskými školami.
Finanční prostředky poskytlo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a město Český Krumlov.
Hlavními mediálními patenty projektu byl Český rozhlas České Budějovice a mládežnické internetové Rádio ICM.


ZŠ TGM - prezentace


ZŠ Za Nádražím - prezentace


ZŠ Za Nádražím - vítězný kolektivPrůvodci Českým KrumlovemZŠ Za Nádražím - 1. část
ZŠ Za Nádražím 2.část
ZŠ T. G. Masaryka - zde
ZŠ Plešivec - 1.část
ZŠ Plešivec 2. část
ZŠ Plešivec 3. část
ZŠ Linecká - zde
ZŠ Kaplická - zde
Gymnázium Český Krumlov - zde
SVP Spirála - zde
Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.017 s